Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole
1) Je distanční výuka povinná?
Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Viz dodatek školního řádu.
2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku, kde je najdu?
Z rozhodnutí ředitelky školy jsou všechny úkoly zadávány přes aplikaci Škola OnLine.
3) Online výuka = distanční výuka?
Velmi často bývá zaměňován pojem distanční výuka a výuka online. Výuka online je pouze jedna z forem distančního vzdělávání. Může být realizována dvěma způsoby – buď přímou interakcí mezi žákem a učitelem, kdy se sejdou ve stejném čase nebo na stejné úrovni (jako asynchronní výuka) je i tvorba videoprezentací, podcastů, pracovních listů, zápisů, cvičení, úkolů teoretických i praktických. Při konání synchronní i asynchronní online výuky je obsah online výuky zadán i do Školy OnLine přes výuku jako domácí úkol. Žák má tak šanci plnit úkol, i když se nemohl zúčastnit synchronní online výuky.
4) Jaký nástroj používá škola pro synchronní online výuku?
Pro synchronní online výuku využívá škola nástroj MS Teams, který umožňuje také přidat další prvky jako je bílá tabule, prezentace plochy počítače, prezentaci atd. Pro aplikaci MS Teams byla každému žáku vygenerována školní e-mailová adresa a předány pokyny pro registraci v MS Office 365. Tímto každý žák školy získal nejen přístup do Teams, ale také sadu dalších office nástrojů, které může při distanční výuce využít – textový editor Word, tabulkový kalkulátor Excel, nástroj pro tvorbu prezentací PowerPoint, místo pro ukládání souborů a splněných úkolů – One Drive atd
5) Četnost synchronní online výuky
Od 5. 1. 2021 budeme vyučovat podle rozvrhu, ve kterém jsou barevně vyznačeny hodiny vyučované přes MS Teams. Následující předměty se nevyučují vůbec přes Teams (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz, Mv Přp). Hodina nevyučovaná přes Teams není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka přes Teams by neměla přesahovat 3 hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech ve Škole OnLine.
Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky přes Teams. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce, žáci by měli mít zapnuté kamery. Poté pokračuje ve výuce dle svého uvážení. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do Školy OnLine. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne.
Na nevyučovanou hodinu – neoznačenou barevně v přiloženém rozvrhu mají žáci zadanou práci přes domácí úkoly ve Škole OnLine. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu vedeme pouze přes domácí úkoly Školy OnLine. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem jindy.
6) Jak je to s výchovami?
Výchovy jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. K výchovám přistupujeme tak, aby úkoly v nich zadané byly oddechové a pro zpestření, např. vycházka do přírody v tělesné výchově, namaluj obrázek ve výtvarné výchově či zazpívej si písničku v hudební výchově.
7) Jak je to s hodnocením?
Vzhledem k povinnosti distanční výuky lze samozřejmě také hodnotit známkou. Takto hodnotit se může odevzdaný úkol, splněný kvíz, test a v případě online zkoušení i ústní zkoušení atd. Co však klasifikovat známkou nelze, je neúčast na distanční výuce. V tomto případě není co hodnotit. Taková neúčast na distanční výuce = neplnění zadaného úkolu, cvičení, testu, kvízu, nepřítomnost na online hodině se bere jako nepřítomnost na výuce, a ta musí být omluvena, viz bod výše. Není-li absence omluvena, počítá se jako neomluvená a pak se postupuje podle počtu neomluvených hodin. Vždy se však škola nejdříve snaží kontaktovat zákonného zástupce a domluvit se na příčině a případném splnění úkolu.
8) Co když nemám doma možnost být připojen na počítači?
Nástroje Školy OnLine i Office365 fungují i na tabletu nebo mobilním telefonu. V případě, že nemáte možnost se připojit k internetu, měli byste si docházet do školy pro papírovou formu výuky.
Pokud zde nenaleznete odpověď na svoji otázku, obraťte se s dotazem na třídního učitele nebo na vedení školy.
Děkujeme Vám všem za péči, kterou vedete se svými dětmi. V závěru mi dovolte říci, že naším prvotním zájmem není kritizovat, kárat a dehonestovat práci vás, zákonných zástupců, ani práci vás, žáků naší školy. Naopak si Vaší práce velmi ceníme a vážíme, obzvláště v této nelehké době. A protože je vše o komunikaci, tak se nebojte nás ptát na cokoliv, co vás trápí a s čím si nevíte rady. Jsme tady, abychom se domluvili tak, aby vše došlo ku zdárnému konci. I naším zájmem je, aby žáci byli úspěšní a snažíme se najít cesty, jak na to.
Děkujeme.
S pozdravem
PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy
Mgr. Iveta Krejčiříková, zástupkyně ředitelky