Žákovský parlament

 • ZŠ Třebízského v síti

Žákovský parlament – spolurozhodování žáků o životě školy

Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, volení zástupci tříd se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, kde mohou přednášet návrhy, podněty i otázky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití vedení školy. Napomáhá přenosu informací mezi všemi třídami.

Respektuje Úmluvu o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle ní má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • získat a zveřejnit informace

Povinnosti ŽP

 • spolupracuje s vedením školy, vyučujícími i ostatními zaměstnanci školy
 • respektuje společenská pravidla a dodržuje zásady slušného chování
 • dbá na tradici školy a její dobrou pověst
 • je reprezentantem školy

Práva ŽP

 • vyjadřuje se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • aktivně se podílí na životě školy
 • zprostředkovává návrhy, podněty

Cíl ŽP

 • zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
 • snaží se předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku
 • řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy
 • připomíná dodržování školního roku
 • pomáhá s organizací akcí tříd

Stanovy Žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Třebízského 523

 1. Parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku
 2. Z každé třídy ve 4. - 9. ročníku se volí dva zástupci
 3. Žákovský parlament se schází podle potřeby
 4. Žákovský parlament svolává předseda ve spolupráci s ředitelkou školy
 5. Z jednání je proveden zápis, který je vyvěšen na nástěnce.
TřídaZástupce třídy
IV.A Anna Plachová, Daniel Milota
IV.B Aleš Rusek
V. Ema Zoe Shipstead, Marie Plicková
VI. Bára Macáková, David Strnad
VII. Nikola Zemanová, Daniel Hamák
VIII. Vojtěch Pulec, Kristýna Turková
IX.a Vratislav Plocek, Jiří Vinš