Školní řád ŠD

 • ZŠ Třebízského v síti

Školní řád školní družiny

Řád školní družiny vychází ze zákona č.561/2004 Sb., v platném znění; zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění; Vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění, Vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

ŠD pomáhá rodičům a ostatním zákonným zástupcům při výchově dětí, smysluplně jim vyplňuje volný čas podle jejich schopností, zájmů a snaží se o harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Výchovnou činnost zajišťují vychovatelky školní družiny

Organizace činnosti

 • Školní družina je otevřena od pondělí do pátku
  6.00 – 7.40 …… ranní družina
  11.40 – 16.30 …… odpolední družina
 • Činnost ŠD je časově rozvržena:
ČAS PROGRAM
6.00 - 7.40 Ranní družina – zájmové hry, didaktické hry, stolní hry
individuální činnost
11.40 - 12.45 Stolování, oběd ve školní jídelně, hygienické návyky, relaxace po vyučování, individuální hry, skupinové hry, rekreační činnost, odpočinek na molitanech, četba, poslech CD
12.45 - 14.00 Zájmová činnost – pracovně technická, přírodovědná, společenskovědní, tělovýchovná, výtvarná, hudebně pohybová, pobyt venku, vycházky, tvořivé hry ve skupinách, individuální práce s dětmi, zábavné hry a soutěže
14.00- 14.55 Úklid třídy po činnostech, svačina ve školní jídelně
14.55 - 15.00 Spojení žáků do jednoho funkčního oddělení
15.00 - 16.30 Sebevzdělávání (příprava na vyučování), didaktické hry, skládanky, zábavné hry, individuální činnost
 • Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 dětí na pravidelnou docházku – ŠD má 3 oddělení. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy v součinnosti s vedoucí vychovatelkou na základě písemné přihlášky a splnění přijímacích kritérií.
 • Děti do ŠD si vychovatelky přebírají od vyučujících po 4. vyučovací hodině, po ostatních vyučovacích hodinách docházejí do ŠD samy.
 • Vychovatelka odvádí děti do šaten ve 14.55 hodin.
 • Dítě je možné vyzvedávat po obědě a poté od 14.30 hodin do 16.30 hodin.
 • Pokud se rodiče nedostaví pro dítě do 16.30 hodin (uzavření ŠD), vychovatelka se telefonicky spojí s rodiči a vyčká, až se pro dítě dostaví.
 • Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek 120,- Kč. Poplatek se platí na měsíce září - prosinec předem, nejpozději do konce září a na leden – červen, nejpozději do konce ledna. Při nezaplacení poplatku je možné dítě po předchozím upozornění ze školní družiny vyloučit.
 • provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.
 • Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje dětem přípravu na vyučování formou didaktických her.
 • Mimo rámec své pravidelné činnosti organizují vychovatelky přechod dětí do zvolených zájmových kroužků a ve volných dnech plánované výlety a kulturní akce.
 • Po 15:00 hod jsou děti, které nedochází do žádného z kroužků, sdružovány do oddělení, které má pod dohledem určená vychovatelka.

Práva a povinnosti osob účastnících se činností ŠD

Práva dětí

 • využívat veškeré vybavení ŠD
 • účastnit se všech aktivit pořádaných ŠD

Povinnosti dětí

 • dbát pokynů vychovatelky, dodržovat hygienu, převlékat se před pobytem venku a šetřit zařízení ŠD.
 • samostatně se ihned po vyučování nebo po obědě (nejdříve po 5. vyučovací hodině) dostavit do ŠD a zařadit se do svého oddělení – v případě, že se dítě nedostaví do ŠD, nenese za něj vychovatelka odpovědnost a informuje rodiče
 • bez vědomí vychovatelky nesmí opustit oddělení, doba jeho pobytu v ŠD se řídí údaji na zápisním lístku
 • ohlásit vychovatelce každé zranění, ke kterému došlo v ŠD, nejpozději před odchodem ze ŠD
 • při veškerých činnostech se musí chovat tak, aby neohrožoval bezpečnost spolužáků a vyvaroval se konfliktních situací
 • nenosit do ŠD cenné předměty a hračky, za mobilní telefon si dítě ručí samo.
 • během celého pobytu v ŠD mít telefon vypnutý a uložený v tašce

Práva zákonných zástupců

 • přihlásit své dítě k pravidelné docházce do ŠD
 • získávat informace o činnosti ŠD - nástěnka, www stránky školy
 • získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte - po vzájemné dohodě s vychovatelkou
 • vyzvednout si své dítě i mimo dobu určenou v zápisním lístku, pokud to vyžaduje nenadálá situace; v případě samostatného odchodu je třeba písemně požádat (formulář ke stažení na webových stránkách školy v sekci škola/dokumenty nebo
 • u vychovatelky) Propouštění na tel. výzvu není z bezpečnostních důvodů přípustné.

Povinnosti zákonných zástupců

 • řádně vyplnit zápisní lístek
 • zaplatit měsíční příspěvek ŠD 120,- Kč
 • seznámit se s řádem ŠD a potvrdit podpisem
 • pokud bude dítě odcházet vždy v doprovodu, je třeba uvést náhradní kontaktní osobu pro případ, že by se zákonní zástupci nedostavili do 16.30 hod. Nebude-li dítě opakovaně vyzvednuto nejdéle do 30 minut po skončení provozu družiny, bude po oznámení pracovnicím OSPOD protokolárně předáno Policii ČR. Škola bude v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů na prodloužení provozu ŠD.
 • omlouvat předem známou nepřítomnost dítěte v ŠD
 • informovat vychovatelku o případné změně zdravotní způsobilosti dítěte

Pravidla hodnocení žáků ve školní družině

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou

 • Při hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků se postupuje podle § 51 až § 53 školského zákona a ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. (zejména § 14 až § 17 uvedené vyhlášky).
 • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků se uskutečňuje jako systematický proces, který vede k určení úrovně vzdělání žáka, kvalit a výkonů žákem vykazovaných. Probíhá s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáka a jeho individuálním vzdělávacím a osobnostním předpokladům.
 • Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, které má umožnit žákům účast na hodnotícím procesu.
 • Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Vychovatelky zajišťují, aby o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školní družině byli žáci i jejich zákonní zástupci řádně informováni.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

 • Vychovatelky při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z posouzení míry dosažení výstupů formulovaných v oborových výstupech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu školní družiny.
 • Hodnocení probíhá s přihlédnutím k úrovni kompetencí, které jsou pro žáka dosažitelné vzhledem k jeho věkovým zvláštnostem, individuálním vzdělávacím a osobnostním předpokladům.
 • V etapě vzdělávání ve školní družině jsou za klíčové kompetence považovány kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.

Zásady pro hodnocení chování

 • Vychovatelky při hodnocení chování žáků hodnotí chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou.
 • Hodnocení probíhá s přihlédnutím k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování, dodržování školního řádu a vnitřního řádu školní družiny (dále školního řádu) během klasifikačního období.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 • Sebehodnocení žáků je důležitou součástí hodnocení žáků. Má umožnit žákům účast na hodnotícím procesu. Zapojování žáků do procesu hodnocení zajišťují vychovatelky ve školní družině.
 • Zapojování žáků do procesu hodnocení ve školní družině:
  1. žáky aktivizuje a vede je k přijímání zodpovědnosti za své vzdělávání
  2. pomáhá jim rozvíjet schopnosti hodnotit sebe, své výkony i práci a hledat cesty k rozvoji svých kompetencí.
 • Předpokladem sebehodnocení žáků je předcházející pedagogická práce s formativním hodnocením, na jehož základě si žáci utvářejí hodnotící a sebehodnotící dovednosti.
 • Sebehodnocení žáků ve smyslu sebereflexe se děje různými aktivitami žáků, ve kterých mohou zejména:
  1. skupiny žáků hodnotit celoskupinové činnosti,
  2. členové skupiny hodnotit jeden druhého,
  3. jednotlivci hodnotit sami sebe.
 • Při sebehodnocení se žák např. usiluje popsat:
  1. co se mu daří,
  2. co mu ještě nejde,
  3. jak bude pokračovat dál,
  4. proč tomu tak je.
 • Vychovatelky vedou žáky k tomu, aby se při sebehodnocení učili používat odpovídajících kritérií pro hodnocení, všímali si toho, co je významné a podstatné.

Formy hodnocení ve školní družině

 • Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školní družiny. Provádí je vychovatelky ve všech odděleních. Analyzují se a vyhodnocují podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.
 • Hodnocení většího, či menšího tematického celku se provádí po skončení, nebo i v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Dochází k vyhodnocení situace (naplnění cílů, volba metod a forem práce…) a podle získaných výsledků se tematické celky doplňují, obměňují a obohacují.
 • Využíváme různé způsoby hodnocení. Slovní evaluační činnost je zaměřena ke každému žákovi. Průběžné hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary.
 • Důležitou součástí evaluace je sebehodnocení žáků – žák se ohodnotí v průběhu činnosti, např. rychlé obrázkové hodnocení pomocí smajlíků, vytvoření vlastního portfolia
 • Zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické celky, jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky činnosti.
 • Hodnocení směrem k žákům se provádí průběžně – hodnotí se individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme.
 • Hodnocení z pohledu celého oddělení zapisujeme dle potřeby. Hodnotíme aktivitu, zájem žáků, jejich náměty, odchýlení od plánu, plnění pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi žáky, své pedagogické působení, důvody nezdaru a jiné skutečnosti.
 • Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro další práci. O hodnocení se provádějí záznamy a jsou informováni zákonní zástupci žáků.

V Kralupech nad Vltavou dne 1. 9. 2014

PaedDr. Dagmar Kuzníková
ředitelka školy