Absolventské práce

 • ZŠ Třebízského v síti

Pokyny pro tvorbu absolventských prací v 9. ročníku

Základní informace

 • Závěrečná práce je uceleným dokumentem, kterým žák/žákyně 9. ročníku dokládá své znalosti, schopnosti a dovednosti k řešení zvoleného úkolu z určité tematické oblasti v delším časovém období.
 • Témata závěrečných prací společně se jmény jejich vedoucích budou k dispozici na nástěnce v prostorách školy.
 • Tvorbu práce je nutné konzultovat s vedoucím učitelem, nejméně 2 konzultace jsou povinné.
 • Hotová práce se odevzdá vedoucímu učiteli do konce května a současně s výtiskem i verze v elektronické podobě.
 • Žák prezentuje a obhajuje práci před vícečlennou komisí učitelů v 1. polovině června – bude upřesněno. Každá obhajoba musí mít elektronickou prezentaci zhotovenou autorem práce.

Uspořádání práce:

Závěrečnou práci je třeba rozčlenit do částí podle seznamu. Každá z těchto částí musí začínat nově na samostatné stránce.

 1. Titulní stránka
 2. Prohlášení o samostatném vytvoření práce (podílu na práci)
 3. Obsah – seznam kapitol
 4. Úvod, vlastní náplň (text) práce, závěr
 5. Seznam pramenů, informačních zdrojů a literatury
 6. Přílohy

Podrobnější popis jednotlivých částí práce:

 1. Titulní stránka – 1. strana se u jednotlivých prací liší pouze uvedeným názvem práce a jménem autora. Jinak obsahuje stejné položky.
 2. Prohlášení o samostatném vytvoření práce – 2. list práce obsahuje vlastnoručně podepsané prohlášení autora o podílu na práci. Lze použít formulaci: „ prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vytvořil samostatně s využitím uvedených informačních zdrojů.“
 3. Obsah – seznam kapitol – na 3. straně je umístěn obsah. Jde o přehledně uspořádaný a očíslovaný seznam jednotlivých kapitol a podkapitol doplněný o čísla stran, na kterých kapitoly začínají. Při jeho tvorbě je vhodné využít nástroj pro automatické vytvoření obsahu z názvů kapitol (nadpisových stylů).
 4. Úvod, vlastní náplň (text) práce, závěr – tato část práce v rozsahu 5 – 10 stran obsahuje text pojednávající o zvoleném tématu.
  V úvodu je nutné uvést především důvody výběru tématu, cíle práce, návrh postupu zpracování a řešení. Dále je vhodné zmínit např. proč a jakým způsobem byly seřazeny jednotlivé kapitoly, jaké předměty či tematické oblasti propojuje daná práce, kdo pomohl autorovi či přispěl k vytvoření práce atd..
  V závěru je třeba připomenout a shrnout nejdůležitější poznatky, skutečnosti, popř. nová zjištění, která práce obsahuje. V této části je třeba připomenout a shrnout nejdůležitější poznatky, skutečnosti, popř. nová zjištění, která práce obsahuje. V této části by měla být práce autorem celkově zhodnocena a mělo by zde být uvedeno, zda došlo ke splnění stanovených cílů.
  Při psaní celé práce je nutné používat spisovný jazyk a důsledně ověřovat pravdivost informací.
 5. Seznam pramenů, informačních zdrojů a literatury – část obsahující seznam použitých zdrojů informací. V práci musí být použity nejméně 2 různé druhy pramenů.

  Vzory pro tvorbu seznamů pramenů, informačních zdrojů a literatury.

  • Kniha

   Jméno a příjmení autora: Název, nakladatelství, rok
   Např. Nový Pavel, Nový Marie, Příroda, Portál 2006
  • Časopis

   Název časopisu, rok, číslo
   Např. Lidé a Země, 2006, 4
  • Článek v časopise

   Jméno a příjmení autora, Název článku, Název časopisu, rok, číslo, strana
   Např. Skořepa Zdeněk, Malajsie, Lidé a Země, 2006, 4, str. 56 – 58
  • Noviny

   Název novin, datum
   Např. Lidové noviny, 28. 2. 2014
  • Článek v novinách

   Jméno a příjmení autora: Název, článku, Název novin, datum, strana
   Např. Novák Karel, Kolik bude stát dovolená? Lidové noviny, 28. 2. 2014, A1
  • Internetová stránka

   Hypertextový odkaz, který vede přímo ke zdroji použitých informací, datum vyhledání,
   Např. http“//www.nzm.cz/aktualita.php?id=209, 28. 2. 2014
  • Rozhovor

   Rozhovor s (jméno osoby), datum
   Např. Rozhovor s Petrou Novákovou, 28. 2. 2014
 6. Přílohy – poslední část práce tvoří přílohy, tj. fotografie, obrázky, tabulky, grafy, rozhovory, apod dle domluvy s vedoucím učitelem – vše je popsané a očíslované. Po dohodě s vedoucím učitelem může být ve zvláštních případech s ohledem na charakter práce příloha součástí vlastního textu

Formátování práce

 • Normální text – Times New Romanium – velikost 12 při řádkování 1,5
 • Nadpisy kapitol jsou psány velikostí 14
 • Nastavit okraje dokumentu
 • Práce se čísluje od stránky 2. Jednička na titulní straně nebude zobrazena
 • V příloze se číslují obrázky, grafy, tabulky apod. zvlášť
 • Je žádoucí nepoužívat nevhodné formátování, jako např. barevné zvýraznění, podtržení textu apod….

Hodnocení práce

Při hodnocení práce bude vedoucím práce a komisí při prezentaci a obhajobě posuzováno hlavně toto:

 • Průběžné řešení úkolů a plnění povinností, příprava a aktivní účast na konzultacích, dodržování termínů
 • Vlastní práce – náplň, formulace úvodu a závěru, struktura a rozsah práce, osobní podíl autora
 • Splnění stanovených cílů
 • Formální stránka práce a její estetická úroveň
 • Prezentace a obhajoba práce před komisí

Pokyny ke stažení

Pokyny pro tvorbu absolventských prací v 9. ročníku

Témata absolventských prací pro školní rok 2016-17

 1. Antonín Dvořák - slavný rodák z Nelahozevse
 2. Co se skrývá pod hladinou
 3. Steve Jobs - život a dílo
 4. Alternativní školy
 5. Hudební nástroje a jejich rozdělení
 6. Volby a volební systémy
 7. Education in English speaking countries (vzdělávání v anglicky mluvících zemích)
 8. Doping ve sportu
 9. Zdravá výživa a zdravý životní styl
 10. 30 let od černobylské trágédie
 11. Ilustrátoři dětských knih
 12. Menšinové komunity v Čechách
 13. Krátká cesta pro dlouhou radost
 14. Moje oblíbená historická postava
 15. Slavní matematici antiky
 16. Sportovní vzory
 17. Trojúhelníky
 18. Proměny zobrazování lidského těla
 19. Téma, které jsem si sám navrhl(a)